16:41, 15 Mars 2019

Gjykata Themelore në Pejë, Departamenti për Krime të Rënda, e ka dënuar me pesë vite burgim të pandehurin U.M., i cili e ka ndihmuar Kamer Metajn për vjedhjen në bankën e Istogut, ku në këtë rast mbeti i vdekur polici, Izet Demaj.

“Të pandehurin U. M. Gjykata e  ka shpallur fajtor  dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) vitesh, në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim”.

“ Të njëjtit i është shqiptuar edhe dënimi plotësues konfiskimi i veturës dhe është urdhëruar shitja e të njëjtës nga ana e Agjensionit për Administrimin e Pasurisë së sekuestruar”.

“I pandehuri është obliguar në pagimin e shpenzimeve të paushallit gjyqësor shumën prej njëqind (100) euro, në atë ne afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe në emër të taksës së programit për kompensimin e viktimave të paguaj shumën prej pesëdhjetë (50) euro”, shkruhet në komunikatën e dërguar nga kjo Gjykatë.

Të pandehurit i është vazhduar masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të aktgjykimit.

Më tej Gjykata tregon arsyen se pse ky person është shpallur fajtor.

“I pandehuri U.M u shpall fajtor për shkak se: Me datë 27.12.2018, rreth orës 14:30 minuta, në Istog, me dashje ka ndihmuar personin tjetër për kryerjen e veprës penale të grabitjes me armë, në atë mënyrë që ditën kritike, pasi që më parë ishin marr vesh për grabitje me të dyshuarin tanit të ndjerin Kamer Metaj, ky i fundit armatoset me armën – pushkë automatike, një revole, një granatë dore, siguron veshje pallton ngjyrë krem, një jakne ngjyrë të zezë, dorëza me maskë, shkon në shitoren e fshatit Shushicë e Ulët, aty të akuzuarit Ujkan, ja bënë me shenjë se është i gatshëm,  i akuzuari Ujkan, hynë në veturën e të dyshuarit tani të ndjerit Kamer, ulet në ulësen e vozitësit dhe vozitë veturën, ndërkaq i dyshuari tani i ndjeri Kamer, ulet në ulësen e pasme të veturës, nisen në drejtim të Istogut, i dyshuari tani i ndjeri Kamer, gjatë rrugës ndërron veshjen dhe maskohet, kur arrin në në Istog, i dyshuari tani  i ndjeri Kamer, i maskuar dhe i armatosur ka dal nga vetura, ka shkuar në drejtim të NLB-Bank, ndërkaq i akuzuari sipas marrëveshjes paraprake vazhdon vëzhgimin nga vetura dhe kthehet në fshatin Shushicë, e që pas pak i dyshuari tani i  ndjeri Kamer, i armatosur ka hyrë në NLB – Bank, dhe nën kërcënim të armës ka grabitu shumen e të hollave prej 3.636,00 euro, pasi që e ka marr urdhrin nga polici Izet Demaj, për tu ndal, ai ka shtënë disa herë në drejtim të tij, duke i shkaktuar plagë të rënda, e që ai më vonë gjatë rrugës për në spital edhe ka ndërruar jetë, ndërkaq Policia gjatë shkëmbimit të zjarrit e ka goditur për vdekje të dyshuarin tani të ndjerin Kamer”, shkruhet në komunikatën e dërguar nga kjo Gjykatë

I pandehuri ka kryer veprën penale të ndihmës në kryerjen e vjedhjes grabitqare.

Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.

Konkurs Pune

Lexo më shumë